POTPISIVANJE UGOVORA O SUFINANCIRANJU PROJEKTA „PALL NET“

 

U Vinkovcima je u sklopu Programa Interreg IPA CBC Croatia-Bosnia and Herzegovina 2014 - 2020

dana 02. Lipnja 2017. godine upriličeno svečano potpisivanje Ugovora o sufinanciranju projekta „PALL NET: improving accessibility and availability of health and social services for vulnerable groups“ između

predstavnika vodećeg partnera projekta, predsjednika „Bubamara“, Udruge osoba s invaliditetom Vinkovci, Tomislava Velić  i ravnateljice Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske i čelnice Upravljačkog tijela Programa StelleArneri. Osim predstavnika Agencije i Uosi Bubamara, potpisivanju je nazočila i

Ministrica regionalnog razvoja i fondova europske unije Gabrijela Žalac, Župan Vukovarsko-srijemski Božo Galić, te predstavnici partnerskih organizacija u projektu.

 

Projekt PALL NET pod vodstvom vodećeg partnera Udruge osoba s invaliditetom “Bubamara” ima za cilj povećati dostupnost i kvalitetu zdravstvenih i socijalnih usluga za starije, nemoćne i osobe sa invaliditetom u prekograničnom području. Projekt će trajati 20 mjeseci i uz vodećeg partnera, projekt će provoditi projektni partneri Dom zdravlja Vinkovci, Dom Zdravlja Županja, Kantonalna bolnica „Dr. IrfanLjubljankić“ Bihać  i Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona.

                             SIGNING CONTRACT FOR FINANCING OF "PALL NET" PROJECT

 

In Vinkovci, as part of the Interreg IPA CBC Croatia-Bosnia and Herzegovina Program 2014-2020,

on 02 June 2017, the Subsidy Contract of the Project "PALL NET: Improving Availability and Availability of Health and Social Services for vulnerable Groups"wassigned by the Lead partner of the project,

the President of "Bubamara", the Association of Persons with Disabilities Vinkovci, Tomislav Velić

and the Director of the Agency for Regional Development of the Republic of Croatia and the Head of the Managing Body of the Program Stelle Arneri. In addition to there presentatives of the Agency and UOSI Bubamara, theMinister of Regional Development and Funds of the European Union Gabrijela Žalac, County Vukovar - Srijem Božo Galić and representatives of partner organizations in the projec talso attended the ceremony.

The PALL NET project under the leadership of the Association of Persons with Disabilities "Bubamara" aims to increase the availability and quality of health and social services for the elderly, the disabled and people with disabilities in the cross - border area. The project will last for 20 months and with the Lead partner, the project will be implemented by the project partners Vinkovci Health Center, Županja Zupanja, Cantonal Hospital "Dr. IrfanLjubljankić "Bihać and the Ministry of Health, Labor and Social Policy of Una-Sana Canton.

 

                                         S PROVEDBOM ZAPOČEO PROJEKT „PALL NET“

 

 

01.07.2017. s provedbom je započeo projekt „PALL NET: improving accessibility and availability of health and social services for vulnerable groups“ sufinanciran sredstvima Programa

Interreg IPA CBC HR-BA-ME 2014-2020.

U sklopu projekta 60 zdravstvenih djelatnika iz partnerskih organizacija (Dom zdravlja Vinkovci, Dom zdravlja Županja, Kantonalna bolnica „Dr. IrfanLjubljankić“ Bihać) proći će kroz edukaciju za palijativnu skrb na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, odnosno certificiranu CEPAMET temeljnu obuku, te dodatne edukacije Komunikacije u palijativnoj medicini i onkologiji i Psihološko psihijatrijske aspekte palijativne medicine u svrhu pripreme medicinskih djelatnika za provedbu Mobilnih palijativnih timova na području Vukovarsko-srijemske županije i Unsko-sanskog kantona, kao i djelatnici UOSI „Bubamara“ koji će aktivnosti mobilnih palijativnih timova provoditi za osobe s invaliditetom koji su pokriveni aktivnostima projekta. Mobilni palijativni timovi s radom počinju 01. Prosinca 2017. Godine.

Glavni cilj projekta je pružiti osobama s invaliditetom, starijim i nemoćnima adekvatne palijativne skrbi u njihovim domovima, te pripreme palijativnih pacijenata i  članova njihovih obitelji kroz zdravstveno, psihološko, sociološko i savjetovanje vjerskih predstavnika.

                                   START OF IMPLEMENTATION OF  "PALL NET" PROJECT

 

 

07/01/2017. Started the implementation of the project "PALL NET: Improving accessibility and availability of health and social services for vulnerable groups" co-financed by the Interreg IPA CBC HR-BA-ME

Program 2014-2020. As part of the project, 60 health care professionals from partner organizations

(Vinkovci Health Center, Zupanja Health Center, Cantonal Hospital "Dr. Irfan Ljubljankić" ​​Bihać) will under go training for palliative care at the Faculty of Medicine in Zagreb, or CEPAMET Certified Basic Training and additional education Communications in Palliative Medicine and Oncology and Psychological Psychiatric Aspects of Palliative Medicine for the Preparation of Medical Personnel for the Implementation of Mobile Palliative Teams in the Vukovar - Srijem County and Un-Sana Canton Area, as well as employees of UOSI "Bubamara", which will conduct the activities of mobile palliative teams for persons with disabilities covered by project activities.

The mobile palliative teams will start on 01 December, 2017. The main goal of the project is to provide people with disabilities, elderly and in firm adequate palliative care in their homes, and prepare palliative patients and their family members through health, psychological, sociological and counseling of religious representatives.

SASTANCI PROJEKTNIH PARTNERA

PROJECT PARTNERS MEETINGS

 

U prostoru Hotela Obala u Bihaću dana 26.07. 2017. održan je prvi sastanak s predstavnicima projektnih  partnera iz Bosne i Hercegovine: Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona i Kantonalne bolnice "Dr. IrfanLjubljankić". 

Dogovoreni su prvi koraci u provedbi projekta prekogranične suradnje "PALL NET“, odnosno, prije svega edukacija zdravstvenih djelatnika u svrhu provedbe mobilnih palijativnih timova, kao i priprema

Strategije palijativne skrbi za područje Unsko-sanskog kantona, budući ista u Bosni i Hercegovini

još nije donešena, a sve u svrhu bolje povezanosti  međudržavne zdravstvene povezanosti.

Sastanak hrvatskih projektnih partnera održan je u petak 25.08.2017. godine u prostorijama partnera

Dom zdravlja Vinkovci, a osim predstavnika Bubamare i Doma zdravlja Vinkovci, sudjelovali su i

predstavnici partnera Dom zdravlja Županja.

Razgovarali smo o uspostavi mobilnih timova palijativne skrbi koji će se projektom aktivirati za korisnike 01.12.2017. godine, kada kreće sveobuhvatni rad s palijativnim pacijentima na "terenu".

Inthe Hotel Obala in Bihać on 26.07. 2017, the first meeting with representatives of project partners fromBosnia and Herzegovina was held: Ministry of Health, Labor and Social Policy of Una-Sana Canton and Cantonal Hospital "Dr. Irfan Ljubljankić". First steps were taken in the implementation of the PALL NET

Cross Border Cooperation Project, namely education of health workers for the purpose of conducting mobile palliative teams, as well as the preparation of the Palliative Care Strategy for the Una-Sana Canton, as it has not yet been made in Bosnia and Herzegovina , all for the purpose of better inter-state health connections.

The project partners of Croatia were held on Friday, 25 August 2017. in the premises of the partner

Vinkovci Health Center, and a part from the representatives of Bubamara and the Health Center of Vinkovci, representatives of the partner Županja Health Center participated. We talked about establishing mobile palliative care teams that will be activated for users on 01.12.2017. when it launches comprehensive work with palliative patients on "field".

EDUKACIJA ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA

 

EDUCATION OF HEALTH EMPLOYEES

 

Sukladno zakonskim regulativama i Strateškom planu razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj

za razdoblje 2014.-2016., prvi dio zdravstvenih djelatnika iz partnerskih institucija Doma zdravlja Vinkovci i Doma zdravlja Županja u periodu 08.-10.09. i 22.-24.09.2017. godine pohađalo je temeljnu CEPAMET edukaciju na Sveučilištu u Zagrebu, Medicinski fakultet, te 30.09.2017. u Vinkovcima predavanja: Komunikacijske vještine u palijativnoj medicini i onkologiji i Psihološko psihijatrijske aspekte u palijativnoj medicini.

In accordance with the legal regulations and the Strategic Plan for the Development of Palliative Care in the Republic of Croatia for the period 2014-2016, the first part of the health care staff from the partner institutions of the Health Center of Vinkovci and the Health Center of Županja for the period 08 - 10.09. and 22.-24.09.2017. at tended basic CEPAMET education at the University of Zagreb, Faculty of Medicine and 30.09.2017. in Vinkovci lectures: Communication skills in palliative medicine and oncology and Psychological psychiatric aspects in palliative medicine.

DRUGI SASTANAK S PROJEKTNIM PARTNERIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

THE SECOND MEETING WITH PROJECT PARTNERS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

 

Početkom drugog perioda provedbe, predstavnici BUBAMARE otputovali su 17.10.2017. u Bihać na drugi koordinacijski sastanak s  predstavnicima Kantonalne bolnice Bihać, kako bi dogovorili aktivnosti koje nam prethode u drugom periodu.

Priprema se uspostava i regulacija mobilnih palijativnih timova na područjima Vukovarsko-srijemske županije i Unsko-sanskog kantona, te njihova međusobna prekogranična suradnja putem jedinstvenog on line sustava

za praćenje rada i izvještavanje u sklopu medicinskih timova koji će od 01.12.2017. raditi na terenu s palijativnim bolesnicima.

At the beginning of the second implementation period, representatives of BUBAMARE traveled on 17.10.2017. in Bihać for a second coordination meeting with representatives of Cantonal Hospital Bihac, to arrange activities that preceded us in the second period.

The establishment and regulation of mobile palliative teams in the areas of Vukovar-Srijem County and

Unsko-Sana Canton are being prepared and their mutual cross-border cooperation through a single

on-line system for monitoring and reporting with in the medical teams, which will, as of 01.12.2017.

work in homes of palliative patients.

                                                SASTANCI PARTNERSKIH ORGANIZACIJA

 

MEETINGS OF PARTNERSHIP ORGANIZATION

 

Mobilni palijativni timovi započeli su s provedbom 01.12.2017. u Domovima zdravlja Vinkovci i Županja te mobilni tim za osobe s invaliditetom, stare i nemoćne u sklopu aktivnosti UOSI Bubamara Vinkovci.
Stoga su, uoči početka glavne projektne aktivnosti, 16-17.11.2017. u Kantonalnoj bolnici „Dr.Irfan Ljubijankić“ i 29.11.2017. u Domu zdravlja Vinkovci, održani sastanci projektnih partnera u svrhu koordinacije mobilnih timova i organizacije Odjela palijativne skrbi u Kantonalnoj bolnici Bihać, koji će kroz 15 mjeseci projektnih aktivnosti korisnicima (palijativnim pacijentima, osobama s invaliditetom, starima, nemoćnima i članovima njihovih obitelji) pružati usluge kućne i odjelne zdravstvene njege, socijalne usluge, psihološku potporu i potporu u žalovanju.

Mobile Palliative Teams started with implementation on 01.12.2017. in Vinkovci and Županja Health Centers , and a Mobile Team for people with disabilities, Elderly and Infirm within the activities of UOSI Bubamara Vinkovci.
Therefore, the eve of the start of the main project activity, 16-17.11.2017. at the Cantonal Hospital

"Dr. Irfan Ljubijankić" ​​and 29.11.2017. at the Vinkovci Health Center, project partners' meetings were held for the purpose of coordinating the mobile teams and the organization of the Palliative Care Department

at Bihac Cantonal Hospital, which will provide services to patients (palliative patients, people with disabilities, the elderly, the infirm and their family members) home and departmental health care, social services, psychological support and support in grievance.

START MOBILNIH TIMOVA

START  OF MOBILE TEAMS

 

Kako je i predviđeno projektom PALL NET, dana 01.12.2017. s provedbom su započeli mobilni timovi i to: mobilni tim za osobe s invaliditetom, stare i nemoćne  kojega provodi UOSI Bubamara i mobilni timovi za palijativne bolesnike u sklopu djelatnosti partnera Doma zdravlja Vinkovci i Doma zdravlja Županja.
Kako bismo što bolje prezentirali njihov rad i pozvali i javnost da sudjeluje, ukratko ćemo vam opisati na koji način i tko su članovi mobilnih timova, te čime se mobilni timovi bave.
Mobilni tim za osobe s invaliditetom, stare i nemoćne sastoji se od socijalnog radnika, fizioterapeuta i njegovateljice. Socijalni radnik obilazi korisnike u njihovim domovima i u razgovoru s korisnicima i članovima obitelji prikuplja, obrađuje podatke o stambenim, životnim i drugim uvjetima te potrebama korisnika i članova obitelji, organizira posjete obzirom na njihove potrebe i planira daljnje korake za poboljšanje uvjeta života i odnosa unutar obitelji.
Njegovateljica u domovima korisnika brine o čistoći, njezi i svakodnevnim potrebama korisnika i članova obitelji, dok fizioterapeut, prema dijagnozi i stupnju invaliditeta, kao i preporuci socijalnog radnika, člana mobilnog tima, obavlja fizikalnu terapiju u domovima korisnika.
Danas, sve veći broj ljudi boluje od neizlječivih bolesti, te svoje zadnje dane žele provesti u svom domu, sa svojom obitelji. Palijativna skrb im to omogućuje, te sa ciljem da se takvim pacijentima olakšaju zadnji dani, da oni budu bez boli i patnje, osnovan je mobilni palijativni tim Doma zdravlja Vinkovci  i Doma zdravlja Županja u sklopu projekta PALL NET. Tim je počeo s radom 01.12.2017. godine, te trenutno ima nešto više od 30 pacijenata. Uz pružanje svakodnevne pomoći, podrške i edukacije pacijentima, također pružamo pomoć i podršku članovima njihovih obitelji za vrijeme bolesti i nakon smrti pacijenta.

As scheduled by the PALL NET project, on 01.12.2017. with the implementation of the mobile teams: mobile team for people with disabilities, old and infirm, conducted by UOSI Bubamara and mobile teams for palliative patients as part of the partners work of the Vinkovci Health Center and Zupanja Health Center.
In order to better present their work and invite the public to participate, we will briefly describe how and who are members of mobile teams and what mobile teams are doing.
A mobile team for people with disabilities, old and infirm, consists of social worker, physiotherapist and  mobile team nurse. The social worker visits the users in their homes and, in a conversation with the users and family members, collects information on housing, living and other conditions and needs of the users and family members, organizes visits accordance with their needs and plans further steps to improve the living conditions and relationships within the family .
The mobile team nurse in the homes of the users cares about the cleanliness, care and everyday needs of the users and family members, while physical therapist, according to the diagnosis and degree of disability, as well as the recommendation of a social worker, member of the mobile team, perform physical therapy in the homes of the users.
Today, an increasing number of people suffer from incurable diseases, and spend their last days in their home with their family. Palliative care enables them, and with the aim of making these patients easier for the last days, that they be without pain and suffering, a mobile palliative team of the Vinkovci Health Center and the Zupanja Health Center was established within the PALL NET project. The team started working on 01.12.2017., and currently has more than 30 patients. In addition to providing day-to-day support, support and education to patients, we also provide help and support to their family members during illness and after the patient's death.

 

                                                PALL NET PROJEKT PREDSTAVLJEN NA „ORIONU“

 

PALL NET PROJECT PRESENTED AT THE "ORION"

 

U sklopu Dana otvorenih vrata EU projekata, Europskog tjedna, u organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU na vinkovačkom trgu „Orion“, u petak 11.05.2018. godine, Lead partner „Bubamara“

Udruga osoba s invaliditetom predstavila je projekt PALL NET široj javnosti te informirala građane

o partnerima, aktivnostima, ciljanim skupinama i krajnjim korisnicima projekta.

Uz podjelu projektnih letaka s osnovnim informacijama i ciljevima Programa i projekta pozvani su građani da svoj doprinos daju uključivanjem osoba s invaliditetom i starih, nemoćnih i općenito ranjivih skupina u projektne aktivnosti, obzirom na rastući broj upravo pripadnika ovih skupina u društvu.
 

Projekt PALL NET predstavljen je široj javnosti i putem direktnog prijenosa na Radio Vinkovcima, kao i izvještaja prikazanog na Vinkovačkoj plavoj televiziji u sklopu Dnevnika 11.05.2018.

As part of the EU Open Days, the European Week, organized by the Ministry of Regional Development and

EU Funds at the Orion Square Vinkovci, on Friday, May 11th 2018., the Lead Partner "Bubamara"

Association of people with disabilities,  presented the PALL NET project to the general public and informed citizens about partners, activities, target groups and users of the project.

Along with the distribution of project flyers with the basic information and objectives of the Program

and the project, citizens were invited to pass their contribution to the inclusion of persons with disabilities

and old, infirm and generally vulnerable groups in project activities, given the growing number of members

of these groups in society.
 

The PALL NET project was presented to the general public and through a direct broadcast on Radio Vinkovci, as well as the reports on Vinkovačka plava televizija under the Daily news 11.05.2018.